امیررضا کامیار
دنبال کردن
کامیار ...

مشکل از گفتار من نیست،از دستم هم نیست،چشم هایم هم عیب و نقصی ندارند،تازه عینک های زنگاری و خاک گرفته ام را نو کرده ام،جوهر قلمم هم فعلا تمام نشده،برگه های دفترچه یادداشت هایم هنوز سفیدند و رنگ و رخی آفتاب ندیده دارند،هنوز ناگفته هایم بسیارند،احساساتم در حال کهنه شدنند.

آری گفتم که مشکل از دست من نیست قلم است که سنگین شده.

۲ دیدگاه