امیررضا کامیار
دنبال کردن
کامیار ...

بی روح اما بی درد ، پر فتوح اما سرد ، در صبوح اما بی خرد ، ساده لوح اما در تمرد ، مذبوح اما گُرد ، در وضوح اما در خود ، مطروح در تجرد ، همچون نوح در رود ، مقبوح لیک همدرد ، مجروح ، مشروح لیک کوه. تا رسد آن روزی که گویند آن مردک مُرد.

۰ دیدگاه