پاییز قدم زنان می آید...
ماییم که در تابستان غرق شده ایم...
ماییم که که خود را گم کرده ایم...
پاییز نیامده انتظار بهار را می کشیم...
آری ما نیست شده ایم...
در میان یک عمر عاشقانگی...
اما ندانستیم پاییز زیبا ترین عاشقانه است...
رفتن و آمدن دارد...
اما ماندن ندارد...
همیشه در گذر است...

همیشه در تکرار...