دوستت دارم

برای همین است که دلم برایت تنگ می شود

لک میزند

اما کاری از دستش بر نمی آید...

راستی دل که دست ندارد!؟

خلاصه داشتم میگفتم

آری آنقدر دلتنگت میشوم که گاهی میخواهم یک دل سیر نگاهت کنم

اما نمی دانم من سیر نمی شوم چرا؟