امروز
شیرینی از زندگیم پر کشید و رفت؛
حالا من،
پای قندان
قند می خورم،
که شاید برگردد
که شاید تلخی ها دمی شیرین شوند
اما
انگار نه انگار!

#امیررضاکامیار