گفتی که به وقت مجلس افروختنی
آیا که چه نکتهاست بردوختنی
ای بی‌خبر از سوخته و سوختنی
عشق آمدنی بود نه آموختنی

«ابوسعید ابوالخیر»

 

طراحی شده با نرم افزار فتوشاپ

ثبت شده در کانال متن نگار (کلیک کنید)