بی نام تو
نام من هم
پوچ است
انگار،

بی نام تو
این نامه دل هم
آری،
بی رنگ
و نشان
و چشم لوچ است
انگار،

آری
که انگار
باز عشق ما
خونی است و
به سرخی بُلوچ است
انگار

#امیررضاکامیار