دلبرا
پیش وجودت
همه خوبان عدم‌اند

#سعدی

 

 

کانال جدید طراحی های بنده:

<[ @vermid 💬]>

لطفا جوین شید تو تلگرام