«بکوشید از در تنگ داخل شوید.دری که به تباهی منتهی می شود، فراخ و راه آن گسترده است و بسیاری به این و می روند.دری که به حیات منتهی می شود، تنگ و راه آن باریک است و عده اندکی آن را می یابند.»

این متن بخشی از متن کتاب در تنگ از نویسنده بزرگ آندره ژید است...

خواندن حدود 28 اسفند آغاز شد 22 صفحه خواندن در یک روز اما ناگهان بدلیل مشغله های کاری و درسی همه چیز در آغاز فصل دو متوقف شد.

اما 25 بهمن 1397 دوباره تو راه سفر کتاب رو باز کردم و خوندم و خوندم.

خوندن ادامه داشت

داستان عشقی نا متناهی که هیچگاه به ثمر ننشست

عشقی الهی که پایانی تلخ داشت.

حتما بهتون پیشنهاد میکنم مطالعه کنید چون کتاب فوق العاده ای هست